See eestikeelne multimeedia õppevahend on abiks orgaanilise keemia õppijale. Selles käsitletakse eelkõige orgaaniliste ainete ehitust ja nomenklatuuri. Lisaks mõningaid keemilisi ja tehnoloogilisi protsesse. Kokku on õppevahendis 15 osa:

1. Süsinik ja teised elemendid.
2. Süsinikahelad.
3. Alkaanid. DEMO
4. Alküülrühmad.
5. Nafta.
6. Nafta töötlemine. DEMO
7. Halogeeniühendid.
8. Alkoholid.
9. Amiinid.
10. Alkeenid ja alküünid.
11. Areenid.
12. Aldehüüdid ja ketoonid.
13. Karboksüülhapped.
14. Estrid ja amiidid.
15. Orgaanilised polümeerid. DEMO

Esitatud materjal on kooskõlas klassikalise orgaanilise keemia kursuse ülesehitusega ning vastab A. Tuulmetsa poolt koostatud orgaanilise keemia õpikule (A.Tuulmets. Orgaaniline keemia. Õpik gümnaasiumile, Avita, 2002). Samuti on need multimeedia õppevahendid kasutatavad orgaanilise keemia õpetamisel 9. klassis. Õppevahendis kasutatakse ingliskeelse õpitarkvara komplekti “Multimedia Science Tools” kolme osa, “Structure Viewer”, “Formulas” ja “ Oil”, mis peavad olema kasutaja arvutis installeeritud. Õppevahendid sobivad õpilase iseseisva töö korraldamiseks ning tunnimaterjali näitlikustamiseks.

Tunnimaterjalid
Õpetajate tööd
Tehnoabi
Koolitus
Tarkvara tellimine